232 Wedding Venues near Banff, AB

Calgary, AB  
Capacity: 2000
Canmore, AB  
Capacity: 180
$850-$7,000 per event
Canmore, AB  
Capacity: 300
$79 per person
$4,000 per event
Cochrane, AB  
Capacity: 200
$220-$750 per event
Banff, AB  
Capacity: 110
Banff, AB  
Capacity: 380
Banff, AB  
Capacity: 114
Canmore, AB  
Capacity: 300
Canmore, AB  
Capacity: 50
Canmore, AB  
Capacity: 140
Canmore, AB  
Capacity: 200
Canmore, AB  
Capacity: 200
Radium Hot Springs, BC  
Lake Louise, AB  
Capacity: 690
Lake Louise, AB  
Capacity: 500
Lake Louise, AB  
Capacity: 50
Lake Louise, AB  
Capacity: 30
Invermere, BC  
Capacity: 100
Kananaskis, AB  
Capacity: 100
Bragg Creek, AB  
$180-$2,000 per event
Cochrane, AB  
Capacity: 250
$850-$1,250 per event
Bragg Creek, AB  
Capacity: 30
Calgary, AB  
Capacity: 180
$44-$80 per person
Calgary, AB  
Capacity: 230