119 Restaurants near Kahuku, HI

Kahuku, HI  
Capacity: 1000
Honolulu, HI  
Capacity: 432
Honolulu, HI  
Capacity: 149
$40-$148 per person
Honolulu, HI  
Capacity: 150
Honolulu, HI  
Capacity: 250
$600-$7,500 per event