Kim Stahnke Photography

7405 Fayette Blvd., Medina, OH