122 Restaurants near Salt Lake City, UT

Salt Lake City, UT
Capacity: 175
Salt Lake City, UT
Capacity: 500
Sandy, UT
Capacity: 300
Salt Lake City, UT
Capacity: 100
Draper, UT
Capacity: 1575
Salt Lake City, UT
Capacity: 200
Salt Lake City, UT
Capacity: 400
Salt Lake City, UT
Capacity: 1800
Salt Lake City, UT
Capacity: 250
Salt Lake City, UT
Capacity: 900
Salt Lake City, UT
Capacity: 45
Salt Lake City, UT
Capacity: 20
Salt Lake City, UT
Capacity: 450
Salt Lake City, UT
Capacity: 20
Salt Lake City, UT
Capacity: 300
Salt Lake City, UT
Capacity: 450
Salt Lake City, UT
Capacity: 500
Salt Lake City, UT
Capacity: 200
Salt Lake City, UT
Capacity: 1400
Salt Lake City, UT
Capacity: 314
Salt Lake City, UT
Capacity: 72
Salt Lake City, UT
Capacity: 150
Salt Lake City, UT
Capacity: 1000
Salt Lake City, UT
Capacity: 500
Salt Lake City, UT
Capacity: 400
Salt Lake City, UT
Capacity: 50
Salt Lake City, UT
Capacity: 400
Salt Lake City, UT
Capacity: 100
Salt Lake City, UT
Capacity: 250
Salt Lake City, UT
Capacity: 200
Salt Lake City, UT
Capacity: 5639
Salt Lake City, UT
Salt Lake City, UT
Capacity: 100
Salt Lake City, UT
Capacity: 200
Salt Lake City, UT
Capacity: 400
Salt Lake City, UT
Capacity: 600
Salt Lake City, UT
Capacity: 600
Salt Lake City, UT
Capacity: 150
Salt Lake City, UT
Capacity: 120
Salt Lake City, UT
Capacity: 150
Salt Lake City, UT
Capacity: 85
Salt Lake City, UT
Capacity: 80
Salt Lake City, UT
Capacity: 516
Salt Lake City, UT
Capacity: 150
Salt Lake City, UT
Salt Lake City, UT
Capacity: 8
Salt Lake City, UT
Capacity: 20
Salt Lake City, UT
Capacity: 250
Salt Lake City, UT
Capacity: 1200
Salt Lake City, UT
Salt Lake City, UT