168 Restaurants near Durham, NH

Durham, NH
Capacity: 109
Dover, NH
Capacity: 140
Portsmouth, NH
Capacity: 100
Portsmouth, NH
Capacity: 300
Greenland, NH
Capacity: 200
Portsmouth, NH
Portsmouth, NH
Capacity: 100
Portsmouth, NH
Capacity: 150
Portsmouth, NH
Capacity: 175
Epping, NH
Capacity: 120
Portsmouth, NH
Capacity: 100
Portsmouth, NH
Capacity: 35
Portsmouth, NH
Capacity: 100
Portsmouth, NH
Capacity: 150
Portsmouth, NH
Capacity: 100
Portsmouth, NH
Capacity: 36
Portsmouth, NH
Capacity: 300
Portsmouth, NH
Capacity: 80
Portsmouth, NH
Portsmouth, NH
Capacity: 60
Portsmouth, NH
Capacity: 36
Somersworth, NH
Capacity: 700
Portsmouth, NH
Capacity: 90
Portsmouth, NH
Capacity: 100
Portsmouth, NH
Capacity: 1000
Portsmouth, NH
Capacity: 60
Greenland, NH
Capacity: 168
New Castle, NH
Capacity: 500