9 Restaurants near Eureka, NV

Ely, NV
Ely, NV
Capacity: 149
Tonopah, NV
Elko, NV
Capacity: 90
Winnemucca, NV
Capacity: 30