595 Restaurants near Hornby Island, BC

Port Alberni, BC  
Capacity: 110
Madeira Park, BC  
Capacity: 310
Quathiaski Cove, BC  
Capacity: 70
Campbell River, BC  
Capacity: 140
Campbell River, BC  
Capacity: 125